• Drewno konstrukcyjne

  TARCICA
  KONSTRUKCYJNA

  Zajmujemy się wdrażaniem znakowania CE dla tarcicy konstrukcyjnej, które wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Mosty i drogi

  DROGI I MOSTY

  Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Badania Geologiczne Cebet

  BADANIA GEOLOGICZNE

  Wykonujemy badania geologiczne z zakresu rozpoznania gruntów, określenia obecności wód gruntowych i głębokości ich zalegania. Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną pod potrzeby projektowe dróg. Wykonujemy doradztwo w zakresie sposobów doprowadzenia gruntów zalegających do G1.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Systemy kominowe

  Systemy kominowe

  Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Firma Cebt jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

TARCICA KONSTRUKCYJNA

Co to jest to ZKP i jakie potrzeba spełnić warunki w celu uzyskania certyfikatu CE


Zakładowa kontrola produkcji jest to stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania
i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania. System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji. Jest to pojęcie zdefiniowane w przepisach:

• § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) oraz

• § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).

Celem prowadzenia zakładowej kontroli produkcji przez producenta jest zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie przez wyrób wymaganych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną, deklarowanych przez producenta. Polskie przepisy prawa ustanowiły analogiczne systemy oceny zgodności (1+, l, 2+, 2, 3 i 4) dla wyrobów budowlanych, wprowadzanych do obrotu zarówno w systemie europejskim
(z oznakowaniem CE), jak i krajowym (ze znakiem budowlanym).


Zadania producenta oraz tzw. strony trzeciej, tj. jednostki uczestniczącej
w ocenie zgodności (odpowiednio – jednostki notyfikowanej w odniesieniu do wyrobów znakowanych CE albo akredytowanej w odniesieniu
do wyrobów znakowanych znakiem budowlanym) w ramach poszczególnych systemów zostały określone przepisami ww. rozporządzeń.

W każdym z ww. systemów oceny zgodności producent jest zobowiązany opracować, wdrożyć i prowadzić zakładową kontrolę produkcji.
Bez zakładowej kontroli produkcji producent nie może uznać, że dokonał wymaganej oceny zgodności wyrobu, nie może umieścić na wyrobie oznakowania CE ani znaku budowlanego, a tym samym nie może wprowadzić wyrobu budowlanego do obrotu jakim np. jest drewno
z przeznaczeniem konstrukcyjnym.

LISTA USŁUG

 • Wstępna ocena zakładu pod względem produkcyjnym i posiadanej dokumentacji
 • Opracowanie / zaktualizowanie dokumentacji systemowej (Księga, Procedury,Formularze do badań biężących)
 • Opracowanie / zaktualizowanie Deklaracji zgodności na produkowany asortyment wraz z opracowaniem obowiązującego oznakowania tarcicy konstrukcyjnej
 • Wykonanie na prośbę właściciela szkolenia brakarskiego dla pracowników w celu nauczenia ich poprawnego sortowania tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną
 • Obecność naszej firmy podczas certyfikacji przez jednostkę akredytowaną