• Drewno konstrukcyjne

  TARCICA
  KONSTRUKCYJNA

  Zajmujemy się wdrażaniem znakowania CE dla tarcicy konstrukcyjnej, które wprowadzono w celu rozwiązania niejasności odnośnie stosowania produktów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz ze spełnieniem wymagań technicznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Mosty i drogi

  DROGI I MOSTY

  Wykonujemy spektrum badań związanych z podłożem, podbudowami stabilizowanymi mechanicznie zarówno niezwiązanymi jak i związanymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą budów pod względem badań laboratoryjnych. W swoich szeregach mamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. Prowadzimy nadzór nad budowami pod względem wszelakich badań.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Badania Geologiczne Cebet

  BADANIA GEOLOGICZNE

  Wykonujemy badania geologiczne z zakresu rozpoznania gruntów, określenia obecności wód gruntowych i głębokości ich zalegania. Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną pod potrzeby projektowe dróg. Wykonujemy doradztwo w zakresie sposobów doprowadzenia gruntów zalegających do G1.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Systemy kominowe

  Systemy kominowe

  Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Firma Cebt jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - PKN

SYSTEMY KOMINOWE

Obecnie zgodnie z ustawą wyroby kominowe winny być znakowane znakiem europejskim „CE”. Co prawda Ustawa o wyrobach budowlanych w art. 40 określa, że „Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych, nadają się do stosowania, w rozumieniu niniejszej ustawy, przy wykonywaniu robót budowlanych”, lecz pamiętać należy, że dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby na dotychczasowych zasadach (tj. deklaracja producenta złożona na każdą partię wyrobu, wydana na podstawie posiadanej Aprobaty Technicznej, znakowanie znakiem budowlanym „B”) będą tracić w najbliższych latach swą ważność i nie będzie możliwe ich odnowienie.

To, że wyrób kominowy został oznakowany znakiem „CE”, oznacza, iż producent oraz wyprodukowany przez niego wyrób musiał spełnić wiele warunków wymaganych przez prawo budowlane i zharmonizowane normy europejskie dotyczące kominów. Poniżej przedstawimy ogólne zasady certyfikacji wyrobów kominowych, co może być przydatne w codziennej praktyce zawodowej.

Unia Europejska uznała wyroby kominowe za produkty mające duży wpływ na ogólne bezpieczeństwo budynków i budowli. Dlatego dla wyrobów kominowych został określony bardzo wysoki system oceny zgodności, tzw. „ SYSTEM 2+”. W systemie tym producent może deklarować zgodność swoich wyrobów ze zharmonizowaną normą europejską (w efekcie znakować wyroby znakiem „CE”) tylko wówczas, gdy spełni następujące wymagania:
Dokona badań każdej z grup produkowanych wyrobów, tzw. wstępne badanie typu w laboratorium, które posiada akredytację Unii Europejskiej, wdroży w myśl zasad normy europejskiej EN–PN 1856-1 organizację Zakładowej Kontroli Produkcji, uzyska certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w uprawnionej jednostce, która posiada notyfikacje Unii Europejskiej, zleci notyfikowanej jednostce sprawowanie ciągłego nadzoru nad Zakładową Kontrolą Produkcji, oznakuje elementy zgodnie z normą 1856-1 oraz wyda odbiorcy łącznie z towarem określony zestaw dokumentów towarzyszących.

Reasumując, gdy spotkamy się z wyrobem kominowym posiadającym oznakowanie „CE”, oznacza to, że wyrób został przebadany przez europejskie laboratorium, a wyniki badań są zgodne z parametrami deklarowanymi przez producenta. Producent posiada także profesjonalnie zorganizowany system produkcji nadzorowany w sposób ciągły przez zaakceptowane w Unii jednostki zewnętrzne. Oznakowanie wyrobu znakiem „CE” oznacza, że wyroby spełniają wymagania podstawowych dla kominów norm zharmonizowanych, tj. norm PN–EN 1856-1:2004 oraz PN-EN 1856-2:2005. Spełnienie warunków określonych w powyższych normach ma największy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania kominów.

Normy te określają wymagania odnoszące się do:
 1. znakowania elementów kominowych oraz zabudowanego komina,
 2. bezpiecznej temperatury pracy,
 3. odporności na pożar sadzy,
 4. bezpiecznej temperatury przy kontakcie z człowiekiem,
 5. określają opór cieplny izolacji komina (kominy dwuścienne),
 6. odporności na skropliny zastosowanego materiału,
 7. odporności na działanie warunków atmosferycznych,
 8. wyznaczenia oporu przepływu przez poszczególne elementy komina,
 9. warunków montażu, stosowania podpór i uchwytów,
 10. sposobu czyszczenia komina i odporności na zamarzanie,
 11. dokumentów i informacji technicznych przekazywanych odbiorcy.

Znakowanie elementów kominowych

 • Producent, przekazując odbiorcy wyroby, deklaruje ich określone parametry techniczne oraz warunki stosowania elementów kominowych. Deklaracja ta zamieszczana jest na każdym elemencie kominowym, w postaci znormalizowanego kodu.

Numer normy (PN EN 1856-1)

 • Obecnie jedynie dwie normy posiadają harmonizację europejską: PN–EN 1856- 1:2004 oraz PN-EN 1856-2:2005 i tylko te normy przywołujemy w oznaczeniach elementów znakowanych „CE”.

  W praktyce możemy spotkać się z oznaczeniem normy EN-PN 1443, lecz nie jest to norma zharmonizowana, więc wyrób wyprodukowany według niej nie ma oznaczenia „CE”, może natomiast posiadać znakowanie krajowym znakiem budowlanym „B”.

Maksymalna temperatura (T 450)

 • Oznaczenie to określa, że producent dla tego wyrobu deklaruje, iż może on być eksploatowany w sposób ciągły przy temperaturach spalin do 450°C.

  W trakcie obowiązkowych badań produktu w akredytowanym laboratorium sprawdzona została odporność elementów komina na temperaturę o 100°C wyższą od deklarowanej przez producenta.
  W trakcie badań sprawdzona została szczelność komina, a także skontrolowane zostały odkształcenia termiczne elementów.